1
QII/2021

1. Lập trình Chothicong.com
2. Triển khai kinh doanh trên Chothicong.com
3. Triển khai dự án X-Flatform

2
QIII & QIV / 2021

1. Nâng cấp bổ sung thêm module chothicong.com
2. Kinh doanh trên chothicong.com đạt: 3000 gian hàng sản phẩm; 1000 dịch vụ; thực hiện 10 gian hàng o2o
3. X-Flatform: Thi công 3 siêu thị xây dựng offline

3
QI & QII / 2022

1. Module đấu thầu trực tuyến; Tất cả các ngành hàng đầu đều sẽ có gian hàng sản phẩm và dịch vụ.
Phạm vi triển khai 63 tỉnh thành
Triển khai module thanh toán, bảo lãnh thanh toán
Phát hành testnet, XIXO Chain.
2. Đạt 10000 gian hàng sản phẩm; 6000 gian hàng dịch vụ; trong đó Trung Quốc chiếm 10%; Thái Lan 15%.
3. X-Flatform: Thi công 10 siêu thị xây dựng offline.

4
QIII & QIV / 2022

1. X-Link đạt 15 triệu tài khoản áp dụng smart contract, thành lập X-Bank, kết nối bảo hiểm, sở ban ngành
2. X-Flatform: thi công 40 siêu thị xây dựng offline